Jedu s dobou

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Doba realizace: 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 6 097 470 Kč

Popis projektu:
Projekt zaměřený na edukativní aktivity pro seniory. Cílem je naučit řidiče správné zásady krizového brždění na různém povrchu vozovky, manévrovat s vozidlem za různých okolností, vnímat riziko mrtvých úhlů z vozidla a rozpoznávat bezpečnou vzdálenost při souběžné jízdě; v neposlední řadě pak i rozšíření informovanosti řidičů z oblasti legislativy, defenzivní a bezpečné jízdy, zdravovědy, funkcí nových technologií ve vozidlech a jejich významu pro bezpečnost silničního provozu.

Realizovaný projekt má u seniorů velmi dobrý ohlas a vzhledem k tomu, že jsou senioři
důležitou cílovou skupinou, realizace projektu byla podpořena i v roce 2019.

Na kole jen s přilbou

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 2 048 200 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů zapříčiněných nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků na kole, a to prostřednictvím komunikační kampaně zaměřené na informování a motivování cyklistů k dodržování příslušných bezpečnostních zásad při jízdě na kole (nebezpečí plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu, zásady bezpečné jízdy, nebezpečí nepoužívání ochranných přileb, nepoužívání bicyklu ve špatném technickém stavu).

Za dobu trvání projektu byly vytvořeny informační materiály s výukovými prvky, reflexními materiály, roll-upy, plakáty a cyklistické mapy, které byly distribuovány na více než 150 míst. Již v rámci prvního roku řešení projektu oslovil realizátor kampaně více jak 25 000 cyklistů a cykloturistů, což ukazuje velký zájem cílové skupiny o danou problematiku.

Podpora komunikační kampaně Linky pomoci řidičům (LPŘ 1224) a reklamních reflexních prvků pro komunikační kampaň Linky pomoci řidičům

Realizátor: Česká kancelář pojistitelů
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 1. 2. 2019
Přidělené prostředky: 17 000 000 Kč

Popis projektu:
Realizátor se prostřednictvím komunikační kampaně snaží jako provozovatel Linky pomoci řidičům upevnit v povědomí motoristické veřejnosti telefonní číslo 1224 (číslo Linky pomoci řidičům) a přispět tak k jeho masivnějšímu využívání, k rychlejšímu řešení odtahů nepojízdných vozidel a k rychlému obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zabránění sekundárních dopravních nehod.

Dle závěrečného výzkumu bylo realizátorem prokázáno, že mediální kampaň přispěla k vyšší znalosti linky 1224, která vzrostla na 80 %. Linka pomoci řidičům přispěla k rychlejšímu a koordinovanějšímu řešení odtahů nepojízdných vozidel a dále preventivně působit proti vzniku sekundárních nehod. Navíc byl splněn i vedlejší cíl kampaně, a to zapojení Policie ČR do distribuce pořízených reflexních prvků (vesty, šle) označených logem Linky pomoci řidičům.

Bezpečný senior v dopravě

Realizátor: ECHOpix s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 14 194 744 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání seniorských řidičů a neřidičů dlouhodobě přispět k minimalizaci závažných dopravních nehod seniorů. Projekt se zaměřuje zejména na inovativní divadelní a diskuzní pořady pro seniory, vytvoření edukačních materiálů, vytvoření informačních materiálů o specifikách chování seniorů v silniční dopravě pro ostatní skupiny řidičů a pravidelnou medializaci problematiky bezpečnosti seniorů v dopravě (tištěná média, celoplošné i regionální televize a rozhlasové stanice, vytvoření webových stránek zaměřených na uváděnou problematiku).

Probíhá realizace mediální kampaně. Od začátku roku 2019 se zároveň distribuují vzdělávací a propagační materiály cílové skupině a bude realizován velký počet připravených představení.

Hlavně bezpečně

Realizátor: Media:list s.r.o.
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2019
Přidělené prostředky: 16 500 000 Kč

Popis projektu:
Projekt si prostřednictvím multimediální kampaně kladl za cíl snížení rizikového chování a tím též předcházení vzniku dopravních nehod. Projekt komplexně pokryl všechny individuální účastníky silničního provozu (chodce, včetně dětí a stárnoucí populace, cyklisty, motocyklisty a řidiče automobilů a tramvají).

Realizátor vytvořil webové stránky s interaktivním obsahem, kampaň na sociálních sítích, videospoty a animace, pořádal besedy a eventy (přednášky pro seniory, přednášky na školách pro studenty 2. stupně) a navázal spolupráci s městy (zejména dětské dny a akce pro rodiny s dětmi, přednášky o bezpečnosti, rozdávání promo materiálů a bezpečnostních reflexních prvků).

Výroba a vysílání osvětového televizního pořadu na celoplošné regionálnítelevizi.cz se zaměřením na všechny účastníky

Realizátor: Regionální televize CZ s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 490 000 Kč

Popis projektu:
Hlavním záměrem projektu je atraktivní formou informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu a předcházet tak tragickým následkům dopravních nehod. Sekundárním záměrem je šíření vzájemné tolerance a ohleduplnosti mezi účastníky silničního provozu a upozorňování na agresivní způsoby chování s ukázkami správného chování.

Projekt sestává z výroby a odvysílání edukativního cyklu, který se zabývá skutečnými nebezpečnými dopravními situacemi, jež vznikly a byly dokumentovány díky speciálním kamerám štábů realizátora při provozu na pozemních komunikacích a byly okomentovány dopravními odborníky, a to se zaměřením na celé spektrum účastníků silničního provozu. Bylo vyrobeno celkem 10 pořadu odvysílaných v mnoha reprízách.

Dynamický informační systém

Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba realizace: 8. 1. 2018 – 29. 2. 2020
Přidělené prostředky: 4 598 000 Kč

Popis projektu:
Probíhající projekt zaměřený na bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup moderních a inovativních bezpečnostních zařízení (zabezpečovacích signalizačních výsuvných LED vozíků), jejichž účelem je minimalizace rizik při příjezdu k dopravním kolonám a tím snižování počtu dopravních nehod.

Programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel

Realizátor: Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 32 992 800 Kč (pro rok 2018)

Popis projektu:
Projekt je určen příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR. Projekt je realizován formou zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy specializovaných Center bezpečné jízdy v ČR, které jsou kvalitativně, systémově a metodicky uzpůsobeny pro výcviky řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu. Principem kurzů je odborný výcvik v řízení a bezpečném ovládání vozidel, především s právem přednosti v jízdě.

Jedná se o víceletý projekt; celková výše poskytnutých prostředků činila 98 978 400 Kč.

Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím a simulátorům

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.
Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 250 000 Kč (pro rok 2018)

Popis projektu:
Projekt rozšiřuje možnosti simulací a praktických nácviků laické i odborné veřejnosti v oblastech bezpečnosti cyklistů, bezpečného řízení vozidel a užívání bezpečnostních prvků v rámci evropsky unikátního centra zdraví a bezpečí Svět záchranářů Karlovy Vary. V rámci projektu byl vyroben otočný simulátor osobního automobilu, pořízen cyklo- a autotrenažér a realizovány byly osvětové akce pro veřejnost, kurzy autoškol, dopravní výchova a výcvik složek integrovaného záchranného systému. Za dobu tříletého trvání projektu bylo celkem podpořeno téměř 77 000 osob, nejvíce byla zastoupena široká veřejnost, děti a žáci. Realizátorem byly dále pořízeny propagační a dopravní materiály (dopravní pexeso, reflexní vesty, samolepky, edukativní letáky apod.).

Za celou dobu trvání projektu činila celková výše poskytnutých prostředků 1 908 570 Kč.

Komunikační kampaň pro rok 2018 proti nevěnování pozornosti při řízení motorových vozidel pro Českou asociaci pojišťoven

Realizátor: Česká asociace pojišťoven
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 1. 2. 2019
Přidělené prostředky: 39 956 235 Kč

Popis projektu:
Jako klíčové téma v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu zvolil realizátor  osvětovou kampaň s důrazem na nevěnování pozornosti účastníků silničního provozu, a to  zejména s důrazem na využívání telekomunikačních technologií (telefonování, psaní SMS zpráv, e-mailů a využívání jiných zařízení v automobilu, jako je např. navigace či rádio).

Výsledkem projektu je masmediální emotivní televizní kampaň, která je dostupná a sdílená na mnoha komunikačních kanálech; realizovány byly také animované bannery, které jsou šířeny prostřednictvím televize, rozhlasu, webových stránek a sociálních sítí. Kampaň kombinovala edukaci a názornou ukázku nebezpečí plynoucího z používání mobilních zařízení za jízdy, které v sobě spojují emotivní (videospoty, inzerce, eventy) i rozumové působení, a má za cíl širokou veřejnost na nebezpečí upozornit a dostat téma do povědomí. Vytvořené webové stránky upozorňují na alarmující statistiku dopravní nehodovosti, emotivní příběhy a zajímavosti. Závěrečný průzkum prokázal částečnou změnu chování účastníků silničního provozu při používání mobilních telefonů při řízení.

Nehodou to začíná

Realizátor: DEKRA CZ a.s.
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 9 480 000 Kč

Popis projektu:
Projekt navazující na stejnojmenný projekt z minulého období, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit (přednášek) zaměřených na mladé a začínající řidiče s důrazem na slušné chování, vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování se s riziky v případě jejich pochybení a s riziky při užívání návykových látek (nejen pro řidiče) a poskytování účinné první pomoci při autonehodě. Realizátor připravil za pomoci odborného týmu preventivní a interaktivní pořady ve vybraných lokalitách ČR a za první rok realizace projektu tak oslovil téměř 15 000 studentů.

Dopravní jednička 2018

Realizátor: Lagardere Activ ČR a.s.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 1 520 720 Kč

Popis projektu:
Multimediální projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti, snížení nehodovosti a minimalizaci škod. Diferencované kampaně prostřednictvím radiostanic Frekvence 1, Evropa 2, Pihy, Zet a dalších médií. Byly využity on-air a on-line komunikační formy a také přímý kontakt.

Hlavním záměrem bylo otevření celospolečenské diskuze na téma bezpečné dopravy a zapojení co nejširšího počtu lidí všech skupin i profesí. Byla opakována známá fakta bezpečného chování na silnici, rady a tipy, jak se chovat či nechovat v silničním provozu a jak se zachovat ve složitých i běžných situacích.

Bezpečně na silnicích

Realizátor: POLAR televize Ostrava, s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2019
Přidělené prostředky: 7 457 200 Kč

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu bylo udržení trvale bezpečného chování účastníků silničního provozu prostřednictvím celorepublikové, ale i regionální problematiky v dopravě a edukace účastníků silničního provozu.

Realizátor natočil několik televizních spotů zaměřených na posílení informovanosti o problémech na pozemních komunikacích za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Dále byla uskutečněna medializace problematiky za pomoci bezpečnostních kampaní, diskuzních pořadů a reportáží. Důraz byl kladen na vzájemné respektování účastníků silničního provozu a seznamování se se specifikou starších řidičů; pro řidiče seniory byla objasňována problematika vzájemného respektování s mladšími řidiči.

Dopravní konference s Besipem & FZŠ 2018

Realizátor: RSE Project s.r.o.
Doba realizace: 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 2 478 442 Kč

Popis projektu:
Dopravní konference je projekt pro organizaci dílčích krajských konferencí zaměřených na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Hlavní myšlenkou projektu je zprostředkování diskuze předních odborníků v oblasti bezpečné dopravní infrastruktury, dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy zaměřené na bezpečnost účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích.

Setkání probíhá formou konferencí, kterých se zúčastňují odborníci na bezpečnost v dopravě, zhotovitelé i zástupci autoškol. Tato komunikační platforma již v minulých ročnících přinesla efektivnější investování do bezpečnosti, impulzy do náprav rizikových míst a eliminaci možnosti dopravních nehod nejen se smrtelnými následky. Součástí konferencí jsou oborné přednášky cíleně zaměřené na aktuální problematiku bezpečnosti silničního provozu.

Mobilní aplikace – pomocník profesionálních řidičů k bezpečnostní jízdě

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Doba realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
Přidělené prostředky: 2 358 860 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj nástroje na vyhledávání a aktivní doporučení vhodného místa k vykonání předepsaného odpočinku profesionálních řidičů.

Mobilní aplikace by měla obsahovat mapové podklady ČR, včetně databáze parkovacích míst, přičemž na základě reálných jízdních dat profesionálního řidiče a požadavků předpisů o době řízení a odpočinku by měl být naprogramován algoritmus, který usnadní vyhledávání vhodného místa odpočinku. Aplikace navíc umožní v reálném čase sdílení dat mezi řidiči o dalších možných parkovacích místech, obsazenosti parkovišť a příp. o dalších informacích ohledně nástrah a rizik v aktuálním silničním provozu.

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout