Jedu s dobou

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Doba realizace: 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 6 097 470 Kč

Popis projektu:
Projekt zaměřený na edukativní aktivity pro seniory. Cílem je naučit řidiče správné zásady krizového brždění na různém povrchu vozovky, manévrovat s vozidlem za různých okolností, vnímat riziko mrtvých úhlů z vozidla a rozpoznávat bezpečnou vzdálenost při souběžné jízdě; v neposlední řadě pak i rozšíření informovanosti řidičů z oblasti legislativy, defenzivní a bezpečné jízdy, zdravovědy, funkcí nových technologií ve vozidlech a jejich významu pro bezpečnost silničního provozu.

Realizovaný projekt má u seniorů velmi dobrý ohlas a vzhledem k tomu, že jsou senioři
důležitou cílovou skupinou, realizace projektu byla podpořena i v roce 2019.

Na kole jen s přilbou

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 2 048 200 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů zapříčiněných nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků na kole, a to prostřednictvím komunikační kampaně zaměřené na informování a motivování cyklistů k dodržování příslušných bezpečnostních zásad při jízdě na kole (nebezpečí plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu, zásady bezpečné jízdy, nebezpečí nepoužívání ochranných přileb, nepoužívání bicyklu ve špatném technickém stavu).

Za dobu trvání projektu byly vytvořeny informační materiály s výukovými prvky, reflexními materiály, roll-upy, plakáty a cyklistické mapy, které byly distribuovány na více než 150 míst. Již v rámci prvního roku řešení projektu oslovil realizátor kampaně více jak 25 000 cyklistů a cykloturistů, což ukazuje velký zájem cílové skupiny o danou problematiku.

Podpora komunikační kampaně Linky pomoci řidičům (LPŘ 1224) a reklamních reflexních prvků pro komunikační kampaň Linky pomoci řidičům

Realizátor: Česká kancelář pojistitelů
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 1. 2. 2019
Přidělené prostředky: 17 000 000 Kč

Popis projektu:
Realizátor se prostřednictvím komunikační kampaně snaží jako provozovatel Linky pomoci řidičům upevnit v povědomí motoristické veřejnosti telefonní číslo 1224 (číslo Linky pomoci řidičům) a přispět tak k jeho masivnějšímu využívání, k rychlejšímu řešení odtahů nepojízdných vozidel a k rychlému obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zabránění sekundárních dopravních nehod.

Dle závěrečného výzkumu bylo realizátorem prokázáno, že mediální kampaň přispěla k vyšší znalosti linky 1224, která vzrostla na 80 %. Linka pomoci řidičům přispěla k rychlejšímu a koordinovanějšímu řešení odtahů nepojízdných vozidel a dále preventivně působit proti vzniku sekundárních nehod. Navíc byl splněn i vedlejší cíl kampaně, a to zapojení Policie ČR do distribuce pořízených reflexních prvků (vesty, šle) označených logem Linky pomoci řidičům.

Bezpečný senior v dopravě

Realizátor: ECHOpix s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 14 194 744 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání seniorských řidičů a neřidičů dlouhodobě přispět k minimalizaci závažných dopravních nehod seniorů. Projekt se zaměřuje zejména na inovativní divadelní a diskuzní pořady pro seniory, vytvoření edukačních materiálů, vytvoření informačních materiálů o specifikách chování seniorů v silniční dopravě pro ostatní skupiny řidičů a pravidelnou medializaci problematiky bezpečnosti seniorů v dopravě (tištěná média, celoplošné i regionální televize a rozhlasové stanice, vytvoření webových stránek zaměřených na uváděnou problematiku).

Probíhá realizace mediální kampaně. Od začátku roku 2019 se zároveň distribuují vzdělávací a propagační materiály cílové skupině a bude realizován velký počet připravených představení.

Hlavně bezpečně

Realizátor: Media:list s.r.o.
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2019
Přidělené prostředky: 16 500 000 Kč

Popis projektu:
Projekt si prostřednictvím multimediální kampaně kladl za cíl snížení rizikového chování a tím též předcházení vzniku dopravních nehod. Projekt komplexně pokryl všechny individuální účastníky silničního provozu (chodce, včetně dětí a stárnoucí populace, cyklisty, motocyklisty a řidiče automobilů a tramvají).

Realizátor vytvořil webové stránky s interaktivním obsahem, kampaň na sociálních sítích, videospoty a animace, pořádal besedy a eventy (přednášky pro seniory, přednášky na školách pro studenty 2. stupně) a navázal spolupráci s městy (zejména dětské dny a akce pro rodiny s dětmi, přednášky o bezpečnosti, rozdávání promo materiálů a bezpečnostních reflexních prvků).

Výroba a vysílání osvětového televizního pořadu na celoplošné regionálnítelevizi.cz se zaměřením na všechny účastníky

Realizátor: Regionální televize CZ s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 490 000 Kč

Popis projektu:
Hlavním záměrem projektu je atraktivní formou informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu a předcházet tak tragickým následkům dopravních nehod. Sekundárním záměrem je šíření vzájemné tolerance a ohleduplnosti mezi účastníky silničního provozu a upozorňování na agresivní způsoby chování s ukázkami správného chování.

Projekt sestává z výroby a odvysílání edukativního cyklu, který se zabývá skutečnými nebezpečnými dopravními situacemi, jež vznikly a byly dokumentovány díky speciálním kamerám štábů realizátora při provozu na pozemních komunikacích a byly okomentovány dopravními odborníky, a to se zaměřením na celé spektrum účastníků silničního provozu. Bylo vyrobeno celkem 10 pořadu odvysílaných v mnoha reprízách.

Dynamický informační systém

Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba realizace: 8. 1. 2018 – 29. 2. 2020
Přidělené prostředky: 4 598 000 Kč

Popis projektu:
Probíhající projekt zaměřený na bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup moderních a inovativních bezpečnostních zařízení (zabezpečovacích signalizačních výsuvných LED vozíků), jejichž účelem je minimalizace rizik při příjezdu k dopravním kolonám a tím snižování počtu dopravních nehod.

Programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel

Realizátor: Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 32 992 800 Kč (pro rok 2018)

Popis projektu:
Projekt je určen příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR. Projekt je realizován formou zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy specializovaných Center bezpečné jízdy v ČR, které jsou kvalitativně, systémově a metodicky uzpůsobeny pro výcviky řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu. Principem kurzů je odborný výcvik v řízení a bezpečném ovládání vozidel, především s právem přednosti v jízdě.

Jedná se o víceletý projekt; celková výše poskytnutých prostředků činila 98 978 400 Kč.

Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím a simulátorům

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.
Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 250 000 Kč (pro rok 2018)

Popis projektu:
Projekt rozšiřuje možnosti simulací a praktických nácviků laické i odborné veřejnosti v oblastech bezpečnosti cyklistů, bezpečného řízení vozidel a užívání bezpečnostních prvků v rámci evropsky unikátního centra zdraví a bezpečí Svět záchranářů Karlovy Vary. V rámci projektu byl vyroben otočný simulátor osobního automobilu, pořízen cyklo- a autotrenažér a realizovány byly osvětové akce pro veřejnost, kurzy autoškol, dopravní výchova a výcvik složek integrovaného záchranného systému. Za dobu tříletého trvání projektu bylo celkem podpořeno téměř 77 000 osob, nejvíce byla zastoupena široká veřejnost, děti a žáci. Realizátorem byly dále pořízeny propagační a dopravní materiály (dopravní pexeso, reflexní vesty, samolepky, edukativní letáky apod.).

Za celou dobu trvání projektu činila celková výše poskytnutých prostředků 1 908 570 Kč.

Komunikační kampaň pro rok 2018 proti nevěnování pozornosti při řízení motorových vozidel pro Českou asociaci pojišťoven

Realizátor: Česká asociace pojišťoven
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 1. 2. 2019
Přidělené prostředky: 39 956 235 Kč

Popis projektu:
Jako klíčové téma v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu zvolil realizátor  osvětovou kampaň s důrazem na nevěnování pozornosti účastníků silničního provozu, a to  zejména s důrazem na využívání telekomunikačních technologií (telefonování, psaní SMS zpráv, e-mailů a využívání jiných zařízení v automobilu, jako je např. navigace či rádio).

Výsledkem projektu je masmediální emotivní televizní kampaň, která je dostupná a sdílená na mnoha komunikačních kanálech; realizovány byly také animované bannery, které jsou šířeny prostřednictvím televize, rozhlasu, webových stránek a sociálních sítí. Kampaň kombinovala edukaci a názornou ukázku nebezpečí plynoucího z používání mobilních zařízení za jízdy, které v sobě spojují emotivní (videospoty, inzerce, eventy) i rozumové působení, a má za cíl širokou veřejnost na nebezpečí upozornit a dostat téma do povědomí. Vytvořené webové stránky upozorňují na alarmující statistiku dopravní nehodovosti, emotivní příběhy a zajímavosti. Závěrečný průzkum prokázal částečnou změnu chování účastníků silničního provozu při používání mobilních telefonů při řízení.

Nehodou to začíná

Realizátor: DEKRA CZ a.s.
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 9 480 000 Kč

Popis projektu:
Projekt navazující na stejnojmenný projekt z minulého období, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit (přednášek) zaměřených na mladé a začínající řidiče s důrazem na slušné chování, vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování se s riziky v případě jejich pochybení a s riziky při užívání návykových látek (nejen pro řidiče) a poskytování účinné první pomoci při autonehodě. Realizátor připravil za pomoci odborného týmu preventivní a interaktivní pořady ve vybraných lokalitách ČR a za první rok realizace projektu tak oslovil téměř 15 000 studentů.

Dopravní jednička 2018

Realizátor: Lagardere Activ ČR a.s.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 1 520 720 Kč

Popis projektu:
Multimediální projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti, snížení nehodovosti a minimalizaci škod. Diferencované kampaně prostřednictvím radiostanic Frekvence 1, Evropa 2, Pihy, Zet a dalších médií. Byly využity on-air a on-line komunikační formy a také přímý kontakt.

Hlavním záměrem bylo otevření celospolečenské diskuze na téma bezpečné dopravy a zapojení co nejširšího počtu lidí všech skupin i profesí. Byla opakována známá fakta bezpečného chování na silnici, rady a tipy, jak se chovat či nechovat v silničním provozu a jak se zachovat ve složitých i běžných situacích.

Bezpečně na silnicích

Realizátor: POLAR televize Ostrava, s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2019
Přidělené prostředky: 7 457 200 Kč

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu bylo udržení trvale bezpečného chování účastníků silničního provozu prostřednictvím celorepublikové, ale i regionální problematiky v dopravě a edukace účastníků silničního provozu.

Realizátor natočil několik televizních spotů zaměřených na posílení informovanosti o problémech na pozemních komunikacích za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Dále byla uskutečněna medializace problematiky za pomoci bezpečnostních kampaní, diskuzních pořadů a reportáží. Důraz byl kladen na vzájemné respektování účastníků silničního provozu a seznamování se se specifikou starších řidičů; pro řidiče seniory byla objasňována problematika vzájemného respektování s mladšími řidiči.

Dopravní konference s Besipem & FZŠ 2018

Realizátor: RSE Project s.r.o.
Doba realizace: 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Přidělené prostředky: 2 478 442 Kč

Popis projektu:
Dopravní konference je projekt pro organizaci dílčích krajských konferencí zaměřených na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Hlavní myšlenkou projektu je zprostředkování diskuze předních odborníků v oblasti bezpečné dopravní infrastruktury, dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy zaměřené na bezpečnost účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích.

Setkání probíhá formou konferencí, kterých se zúčastňují odborníci na bezpečnost v dopravě, zhotovitelé i zástupci autoškol. Tato komunikační platforma již v minulých ročnících přinesla efektivnější investování do bezpečnosti, impulzy do náprav rizikových míst a eliminaci možnosti dopravních nehod nejen se smrtelnými následky. Součástí konferencí jsou oborné přednášky cíleně zaměřené na aktuální problematiku bezpečnosti silničního provozu.

Mobilní aplikace – pomocník profesionálních řidičů k bezpečnostní jízdě

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Doba realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
Přidělené prostředky: 2 358 860 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj nástroje na vyhledávání a aktivní doporučení vhodného místa k vykonání předepsaného odpočinku profesionálních řidičů.

Mobilní aplikace by měla obsahovat mapové podklady ČR, včetně databáze parkovacích míst, přičemž na základě reálných jízdních dat profesionálního řidiče a požadavků předpisů o době řízení a odpočinku by měl být naprogramován algoritmus, který usnadní vyhledávání vhodného místa odpočinku. Aplikace navíc umožní v reálném čase sdílení dat mezi řidiči o dalších možných parkovacích místech, obsazenosti parkovišť a příp. o dalších informacích ohledně nástrah a rizik v aktuálním silničním provozu.