Jedu s dobou

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Doba realizace: 2. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 14 597 800,00 Kč

Popis projektu:
Navazující projekt zaměřený na edukativní aktivity pro seniory, jehož cílem je zejména zvýšení bezpečnosti u řidičů seniorů prostřednictvím teoretické a praktické výuky na polygonu. V roce 2019 se podařilo uskutečnit dvojnásobný počet kurzů, díky kterým se řidiči seznámili se změnami a novými informacemi v oblasti automobilové techniky, legislativy, bezpečnosti provozu apod.  Cílem kurzu bylo také zvýšení povědomí o zvládání krizových situacích na silnicích, případné si uvědomění schopností reagovat v dané situaci s možnými následky těchto situací, odstranění chybných návyků a zároveň i samotné zvýšení řidičských zkušeností a znalostí.

Celkově bylo ve130 kurzech na osmi polygonech osloveno 6 003 seniorů, probíhal i dotazníkový průzkum dokládající zvýšení správnosti odpovědi po absolvování kurzů a i zvýšená návštěvnost webových stránek daného kurzu ukazuje, že tento projekt se i nadále těší velké oblibě u této skupiny řidičů.

Projekt byl mimo jiné nominován na mezinárodní cenu FIA AWARD2019  v oblasti RoadSafety.

Uvedené výstupy i kladné ohlasy ukazují, že daný koncept dostupných kurzů je vhodnou formou a tento projekt byl znovu podpořen i v roce 2020.

Markéty dopravní výchova

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Přidělené prostředky: 6 696 912,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu je výchova a vzdělání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu s rozšířeným obsahem a důrazem kladeným na budování hodnotového systému jak v prostředí rodin, škol i volnočasových center se zaměřením na různé typy účastníků silničního provozu (děti, mladí, dospělí, senioři, chodci, cyklisté, cestující) a jejich vzájemné toleranci v provozu.

Projekt je realizován prostřednictvím výukových dnů přímo ve školách, pracovními listy v ZŠ, semináři pro pedagogy, spolupráce v rámci daného projektu i s Policií ČR. Také jsou připravovány různé přednášky a kampaně či semináře pro preventisty,

Tento projekt se těší velké oblibě u dětí, rodin i pedagogů a bylo podpořeno i nadále jeho pokračování pro další období.

Podpora komunikační kampaně Linky pomoci řidičům a edukace řidičů o správném postupu po nehodě/poruše vozu

Realizátor: Česká kancelář pojistitelů
Doba realizace: 1. 2. 2019 – 1. 2. 2020
Přidělené prostředky: 28 000 000,00 Kč

Popis projektu:            
Jedná se dlouholetý navazující projekt, kdy se realizátor prostřednictvím komunikační kampaně snaží jako provozovatel Linky pomoci řidičům upevnit v povědomí motoristické veřejnosti telefonní číslo 1224 (číslo Linky pomoci řidičům) a přispět tak k jeho masivnějšímu využívání a tím i k rychlejšímu řešení odtahů nepojízdných vozidel, k obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k zabránění vzniku sekundárních dopravních nehod.

Za monitorovací období byly v souladu s návrhem projektu distribuovány reflexní vesty a reflexní šle, které přispěly k penetraci Linky pomoci řidičům. Veřejnosti byla představena bezpečnostní karta o postupu kroků při dopravní nehodě a poskytnutí první pomoci.

Opět došlo ke zvýšení povědomí o problematice neznalosti pravidel, prohloubení této znalosti a podpoření značky Linka pomoci řidičům. Nejdůležitější skutečností však je, že kampaň spustila veřejnou diskusi o správném chování a postupu v případě nepojízdného vozidla. Kromě plánovaného a placeného zásahu formou tradiční mediální podpory bylo v rámci kampaně dosaženo velké množství neplaceného, organického zásahu, ke kterému přispělo zejména úvodní, tzv. teaserové video zveřejněné před spuštěním mediální kampaně.

Dny bezpečnosti pro ZŠ

Realizátor: DEKRA CZ a.s.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 2 280 050,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu byla edukace studentů základních škol zaměřená na prevenci a bezpečnost dětí v silniční dopravě, s oslovením mládeže ve věku 10 – 15 let ve věci správného chování v silničním provozu a předcházení rizikovým situacím prostřednictvím přednášek na školách, mediální podpory, dotazníkových průzkumů apod. Tento projekt oslovil více než 6 000 osob a z výsledků hodnocení dotazníkového průzkumu vyplynulo zlepšení vědomosti žáků o této problematice.

Dopravní jednička 2019

Realizátor: REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 1 595 520,00 Kč

Popis projektu:           
Tento multimediální projekt je již úspěšně řešen od roku 2016. Jeho cílem je snížení počtu dopravních nehod a minimalizování jejich následků. Působí v oblasti celospolečenských témat a v rámci multimediální kampaně v kombinaci s přímým oslovením cílové skupiny (děti, senioři, motocyklisté, cyklisté, mladí řidiči) vyvolává diskusi nad tématy bezpečné dopravy.

Nově byla do projektu zapojena i podcastová aplikace, spolupráce s partnery v oblasti dopravy, poskytování novinek a tipů s cílením na všechny kategorie v dopravě; vytvořeny byly různé soutěže a akce pro zvýšení povědomosti a zaujetí cílové skupiny.

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ 2019

Realizátor: RSE Project s.r.o.
Doba realizace: 2. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky:   2 476 940,00 Kč

Popis projektu:            
Dopravní konference je navazující projekt pro organizaci dílčích krajských konferencí zaměřených na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je zprostředkování diskuse předních odborníků v oblasti bezpečné dopravní infrastruktury, dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy zaměřené na bezpečnost účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích. Těchto odborných konferencí se zúčastňují odborníci na bezpečnost v dopravě, zhotovitelé i zástupci autoškol.

Za celkové období trvání tohoto projektu je zřejmé, že tato komunikační platforma přinesla efektivnější investování do bezpečnosti, impulzy do náprav rizikových míst, eliminaci možnosti dopravních nehod nejen se smrtelnými následky.   

Součástí konferencí jsou oborné přednášky cíleně zaměřené na aktuální problematiku bezpečnosti silničního provozu. Na úspěšnost tohoto projektu poukazuje i fakt, že byl opět podpořen v roce 2020.

Nebouram.cz

Realizátor: CTECH s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 5 079 444,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu je účinná podpora zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Projekt je založen na vzdělávání v oblasti chování účastníků silničního provozu v kombinaci s následným testováním získaných znalostí. Jedná se o moderní způsob prevence a osvěty ve výchově řidičů. Celorepubliková soutěž Nebouram.cz se dostala do povědomí veřejnosti s pozitivní odezvou. Webové stránky tohoto projektu jsou stále aktivní a její fanoušci se proaktivně zapojují do nastavených témat a otázek vycházejících ze situací v oblasti chování účastníků silničního provozu. Soutěžící se také zapojili i vlastními tipy na témata, která jim dělají v provozu potíže, na což bylo následně reagováno edukací.  Nejdůležitější jsou tak hlavně ohlasy samotných soutěžících, jejich vlastní šíření povědomí o soutěži, zapojování celých rodin, které se navzájem zkouší ze získaných znalostí, a tedy předávání znalostí i mezi neřidiče (chodce, mládež, seniory atd.). Celková úspěšnost správně zodpovězených otázek byla 85,7 % a poukazuje na smysl a důležitost tohoto projektu.

Online a mobilní vzdělávací materiály pro prioritní témata z programů komise (nevěnování se provozu, senioři, bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla)

Realizátor: SIMOPT, s.r.o.
Doba realizace: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 984 800,00 Kč

Popis projektu:            
Záměrem projektu je zlepšení informovanosti v oblasti bezpečnosti, plynulosti provozu atd. a tím eliminaci nehod. Řešení projektu bylo naplňováno tvorbou interaktivních materiálů a doprovodnou propagací projektu na internetu. V rámci projektu byly vytvořeny atraktivní 3D situace, animace a videa, prostřednictvím kterých bylo osloveno přes 1 mil. uživatelů a 132 učitelů autoškol v rámci semináře AAČR. Velký ohlas tento projekt získal mezi učiteli i u veřejnosti, zejména díky vytvořeným animacím, osobním rozhovorům apod.

Vytvořené animace byly využity také jako ilustrace dobré praxe vzdělávání řidičů v médiích, včetně pořadu Události na ČT1 a článku na webu TV Nova, dále byly také sdíleny na stránkách a Facebook profilech dalších subjektů, autoškol, AAČR, Ministerstva dopravy a jeho samostatného oddělení Besip. On-line a mobilní aplikace jsou k dispozici na webu projektu (Bezpečné cesty), kde došlo k doplnění portálu, dále YouTube a obvyklých portálech dle mobilního zařízení.

Vidíš skvěle?

Realizátor: Ministerstvo dopravy SO BESIP

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Přidělené prostředky: 5 140 000,00 Kč

Popis projektu:            
Tento projekt má za cíl snížení počtu obětí a těžce zraněných při dopravních nehodách vlivem neuspokojivého zraku řidiče motorového i nemotorového vozidla. Realizátor v rámci daného projektu uskutečnil 28 terénních akcí, na kterých bylo vyškolenými optometristy vyšetřen zrak u cca 3319 osob. Jako doplňková aktivita sloužila dvouměsíční inzertní kampaň ve vybraných TV kanálech a rozhlasových stanicích, prostřednictvím kterých byly audio- a videospoty celkem zaznamenány více jak 15 miliónkrát. Velmi důležité bylo získání aktuálních informací o stavu zraku u cca 3319 osob. Z provedeného vyhodnocení vyplynulo, že nesprávnou nebo žádnou oční korekci má až 44 % testovaných osob. Dalších 22 % řidičů nemá změnu/vadu zraku, a tudíž neužívá korekční pomůcky.

Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému ČR 2019

Realizátor: Ministerstvo vnitra ČR
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 5. 2020
Přidělené prostředky: 25 759 920,00 Kč

Popis projektu:            
Projekt profesionalizace řidičů složek IZS ČR 2019 se zaobírá školením příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Projekt je realizován pomocí jednotlivých zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel složek IZS ČR.

Ty to zvládneš - setkání s realitou

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.           
Doba realizace: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 8 525 597,00 Kč

Popis projektu:            
Jak již název projektu napovídá, jedná se o projekt zaměřený na úderná a inovativní instruktážně analytická videa vycházejících z reálných záběrů složek integrovaného záchranného systému ze skutečných zásahů. Cílem projektu je společně s analýzou nehod a preventivě informativním sdělením z úst záchranářů nebo účastníků nehod oslovit každého a eliminovat tím tak ztráty z dopravní nehodovosti prostřednictvím této nenásilné osvětové kampaně. Do projektu byla zaměřena také etická komise záchranné zdravotnické složky, využití statistik nehodovosti a mediální propagace byla zastoupená v mediích, jako je TV Nova či Evropa 2.  Celkově bylo vytvořeno 7 analyticky instruktážních videí s mediálním zásahem přes 52 mil. obyvatel.

Učme se přežít

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019
Přidělené prostředky: 3 467 675,00 Kč

Popis projektu:            
Jedná se o projekt s cílem snížení nehodovosti motocyklistů. V rámci projektu byly absolvovány kurzy bezpečné jízdy, díky kterým bylo téměř tisíc účastníků daných kurzů seznámeno s pokročilými technikami řízení motocyklů. Do projektu byly zapojeny i autoškoly v rámci speciálních kurzů a online pomůcek pro vnímání rizik nejen v autoškolách. V internetové kampani a tiskových zprávách převažovala snaha informovat účastníky silničního provozu o specifikách jízdy na motocyklu a o závažnosti nehod s účastí motocyklu, nacvičovat praktické dovedností a zvyšovat vzájemnou ohleduplnost motocyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Do aktivit byly zapojeny též subjekty veřejné správy spolu se subjekty ze soukromého sektoru, s využitím kurzu pořádaného na polygonu v Sosnové.

Realizátor se zmiňuje o snížení závažných nehod motocyklistů i v návaznosti spuštění tohoto víceletého projektu.

Tento projekt se těší velké oblibě u dětí, rodin i pedagogů a bylo podpořeno i nadále jeho pokračování pro další období navazující na ukončení tohoto projektu v rámci zaslaných žádostí pro rok 2020.

Komunikační kampaň pro rok 2019 proti nevěnování pozornosti při řízení motorových vozidel

Realizátor: Česká asociace pojišťoven
Doba realizace: 1. 2. 2019 – 1. 2. 2020
Přidělené prostředky: 20 000 000,00 Kč 

Popis projektu:            
Jednoletý projekt svým opakováním kampaně z roku 2018 napomohl změnit postoj cílové skupiny k používání mobilního telefonu při řízení vozila. Nově byla kampaň projektu rozšířená o zaměření na chodce jako nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

Z anketního průzkumu vyplývá, že kampaň, co se týče používání mobilního telefonu za volantem, nejvíce zasáhla řidiče ve věku 18 – 29 let. Projekt byl mediálně úspěšný, což potvrdila i porota nejprestižnější soutěže v oblasti komerčních komunikací Effie, která této kampani udělila dvě ceny – mezi nimi jednu hlavní, a to ocenění Grand Prix.

DoprAppka

Realizátor: ECHOpix s.r.o.           
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Přidělené prostředky: 4 118 996,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu je vytvoření aplikace, která zábavnou formou naučí děti a mladistvé, jak se chovat v silničním provozu. Aplikace se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti bezpečného pohybu na pozemních komunikacích, a to jak chodců, tak i cyklistů, jezdců na koloběžce, in-linistů, spolucestujících ve vozidle, apod. Primárně je projekt zaměřen na děti ve věku 6 - 15let, sekundárně na jejich rodiče a učitele. Od začátku roku 2019 probíhá distribuce vzdělávacích a propagačních materiálů pro cílovou skupinu, bude realizován velký počet představení a zároveň stále probíhá mediální kampaň.

Výroba a vysílání osvětového televizního pořadu na celoplošné regionálnítelevizi.cz se zaměřením na všechny účastníky silničního provozu

Realizátor: Regionální televize CZ s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 590 000,00 Kč

Popis projektu:            
Navazující projekt, jehož záměrem je atraktivní formou informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu a předcházet tak tragickým následkům dopravních nehod prostřednictvím výroby a vysílání osvětových pořadů. Sekundárním záměrem je šíření vzájemné tolerance a ohleduplnosti mezi účastníky silničního provozu, upozorňování na agresivní způsoby chování s ukázkami správného chování.

Edukativního část projektu se zabývá skutečnými nebezpečnými dopravními situacemi zachycených speciálními kamerami štábu realizátora při provozu na pozemních komunikacích a komentovánými dopravními odborníky. Vytvořené pořady ukazují na správné chování v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a poukazují na chyby a možná rizika.

Snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR

 

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Doba realizace: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Přidělené prostředky: 3 641 420,00 Kč

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti zahraničních řidičů nákladních vozidel o podmínkách provozu v ČR a zvýšení jejich vnímavosti vůči zvláštnostem na tranzitních trasách způsobených dočasnými opatřeními. Flash kampaň s informacemi byla publikována ve vybraných cizích jazycích;  univerzální je pak verze v angličtině a češtině. Byly též podniknuty tzv. „road show“ s tištěnými informačními letáky a samolepkami, které byly distribuovány na frekventovaných odpočívadlech zejména na dálnicích a přímo do rukou zahraničních řidičů. Leták s informacemi byl také rozeslán partnerským asociacím v příslušných zemí, kde vzbudil pozitivní ohlas. Součástí projektu je kampaň, která je postupně publikována na informačních kanálech na internetu, sociálních sítích Google Ads  a Facebooku.  Dále se pracuje ještě na úpravě mobilní aplikace.

VR cyklista (děti, mládež, dospělí a senioři)

Realizátor: SIMOPT, s.r.o.
Doba realizace: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 886 000,00 Kč

Popis projektu:            
Projekt si klade za cíl zlepšení znalosti pravidel a bezpečného chování cyklistů prostřednictvím vytvořené mobilní aplikace pro cyklistiky pomocí virtuální reality. Součástí projektu byla také cílená online propagace produktu (Google, Facebook, školní weby apod.). Mobilní aplikace je k dispozici na webu projektu (Bezpečné cesty) a obvyklých portálech dle mobilního zařízení. V rámci propagace bylo osloveno 10 mil. uživatelů a počet stažení aplikace činil přibližně 9 350.  Celkově projekt nabídl interaktivní formu edukace v dané tématice a vzhledem k postupné oblibě mobilních zařízení i mezi dětmi je předložená forma vhodným vzdělávacím prostředkem.

Dle realizátora byla aplikace zařazena do ověřeného seznamu kvalitních vzdělávacích materiálů výboru pro vzdělávání Rady vlády pro BESIP. Promo aktivity tohoto projektu budou i nadále pokračovat.

Zíráním nepomůžeš!

Realizátor: Ústřední automotoklub České republiky z.s.

Doba realizace: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020

Přidělené prostředky: 8 172 500,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu bylo zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím natočených reálných scén a osvětovou kampaň, která motivuje účastníky ke správnému chování a zároveň vzdělává v oblasti první pomoci. Celkově se jedná se o kombinaci šesti cílů zaměřených na problematiku související s poskytováním první pomoci a správným chováním účastníků dopravní nehody za účelem eliminace sekundárních následků. Během hodnoceného období byla navázána partnerská spolupráce s hlavním partnerem FTV Prima. Projekt byl navázán na televizní seriál Modrý kód z oblasti akutního lékařství. V rámci této spolupráce byly průběžně vytvářeny a vysílány edukační spoty, vyvíjena mobilní aplikace a webové stánky s grafickými prvky seriálu v souladu se záměrem projektu.

Moje vize nula

Realizátor: Nadace pojišťovny Kooperativa
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 434 087,50 Kč

Popis projektu:           
Projekt zaměřený na studenty vysokých škol pracuje v ČR novým způsobem s kategorií účastníků silničního provozu, které je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Vtáhnutí této skupiny osob do problematiky bezpečnosti silničního provozu je velmi žádoucí. Projekt pozitivně ovlivnil velké množství studentů a jejich rodin či kamarádů, což vedlo k šíření prevence dopravní bezpečnosti v jedné z nejrizikovějších skupin na českých silnicích. Velmi přínosně vnímají tuto soutěž i zapojené subjekty a dopravněbezpečnostní orgány. Zpětná vazba ze zapojených univerzit byla pozitivní a řada z nich si již žádá pokračování projektu. Tento projekt byl podpořen v roce 2020.

Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit – školení první pomoci a AED

Realizátor: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Přidělené prostředky: 51 560,00 Kč

Popis projektu:            
Cílem jednoletého projektu je zvýšení počtu osob schopných poskytnout účinnou první pomoc účastníkům silničního provozu a dalším osobám v realizaci informačních aktivit – školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru. Tento projekt byl realizátorem uskutečněn již v roce 2017 a 2018 – v roce 2019 poprvé za finanční podpory fondu zábrany škod. Prostřednictvím 24 školení bylo proškoleno celkem 324 osob, a to příslušníků Policie ČR, městské policie, hasičů a JSDHO. Tento projekt přispívá k efektivnějšímu poskytnutí této pomoci účastníkům silničního provozu. Vzhledem k úspěšnosti a kladným ohlasům je tento projekt podporován i pro rok 2020.

Žadatel : AERO Vodochody Aerospace, a. s.

Přidělené prostředky: 2 500 000,00 Kč

Pořízená technika: požární automobil pro první zásah při dopravních nehodách.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout