Komise

Komise je orgánem ČKP pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.

Hlavní úkoly komise

  • zpracování návrhu na rozdělení prostředků z fondu zábrany škod na následující kalendářní rok, který se předkládá správní radě ČKP, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu dopravy,
  • návrh programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel,
  • stanovení kritérií hodnocení žádostí o financování z fondu zábrany škod,
  • provádění kontroly čerpání prostředků z fondu zábrany škod.

Komise má 9 členů a je složena z/ze:

  • 2 zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, které jmenuje a odvolává generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR;
  • 1 zástupce Policie ČR, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy;
  • 3 zástupců ČKP, které jmenuje a odvolává shromáždění členů ČKP.

Tato devítičlenná komise je tedy složena ze zástupců pojišťoven i zástupců delegovaných orgány veřejné moci se vztahem k prevenci dopravní nehodovosti a zábraně škod vznikajících provozem vozidel.
Komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů, a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Jednání komise jsou neveřejná.