Aktuality:

Komise FZŠ uveřejňuje Programové priority na rok 2024. Žádosti o finanční příspěvek z FZŠ na rok 2024 je možné předkládat od 1. 7. do 15. 9. 2023 prostřednictvím aplikace FZŠ OFFICE.

Nové Zásady programů prevence škod z provozu vozidel

Dne 2. 2. 2023 byly aktualizovány Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Pozornost věnujte zejména novému znění čl. 6 ve vztahu k dokládání odborné způsobilosti žadatele a pravidel pro subdodávky. Dokument je uveden ZDE.

Úprava Kritérií a postupu hodnocení žádostí o finanční prostředky z fondu zábrany škod
Došlo ke zjednodušení kritéria hodnotícího riziko projektu. Dokument je uveden ZDE.

Metodika pro vypracování komunikačních kampaní
Jako podklad pro přípravu a realizaci komunikačních kampaní v dopravně bezpečnostní oblasti zajistila ČKP s laskavým svolením belgického VIAS Institute překlad pro potřeby žadatelů o finanční příspěvek z Fondu zábrany škod ČKP Příručku pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení komunikačních kampaní v oblasti bezpečnosti na silnicích, Patricia Delhomme a kol., EU a doplňující Osvědčené postupy pro online kampaně, Daphné Vander Elst, Vias Institute, Belgie.
Tato metodika je mezinárodně uznávaná a poskytuje jasný návod, jak postupovat při přípravě a vyhodnocování komunikačních kampaní. Současně umožní žadatelům připravit projekt tak, aby byl připraven srozumitelně a odpovídal na řadu dotazů, které v současnosti kladou členové Komise FZŠ i hodnotitelé žádostí. Věnujte pozornost této metodice zejména, pokud hodláte požádat o finanční příspěvek větší než 5 mil. Kč.
Dokumenty jsou uvedeny ZDE.

Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5,140 00 Praha 4

Napište nám