Přehled nejdůležitějších ustanovení právní úpravy v oblasti fondu zábrany škod

Nejdůležitějším právním předpisem v oblasti fondu zábrany škod je zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zejména ustanovení § 73 až 75 tohoto zákona:

Hlava II

Fond zábrany škod

§ 73

Tvorba fondu zábrany škod

(1) Kancelář vytváří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel.

(2) Fond zábrany škod je tvořen z

a) odvodů z přijatého pojistného podle odstavce 3,

b) výnosů z investování dočasně volných aktiv tohoto fondu a dalších aktiv podle § 58 odst. 2 písm. f) za předcházející kalendářní rok a

c) odvodu podle odstavce 4 v daném kalendářním roce.

(3) Člen Kanceláře odvádí do fondu zábrany škod 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. Příspěvek do fondu zábrany škod platí člen Kanceláře ve čtvrtletních splátkách, přičemž splátka za první čtvrtletí každého kalendářního roku je splatná do 30. dubna, za druhé čtvrtletí do 31. července, za třetí čtvrtletí do 31. října a za čtvrté čtvrtletí do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku.

(4) Kancelář rozhodne o odvodu aktiv z garančního fondu do fondu zábrany škod až do výše rozdílu mezi příjmy a výdaji garančního fondu za uplynulý kalendářní rok při zohlednění finančního plánu Kanceláře.

§ 74

Použití fondu zábrany škod

(1) Aktiva ve fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu výdajů spojených s

a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,

c) realizací programů podle prioritních opatření bezpečnosti silničního provozu schválených vládou,

d) realizací programů prevence škod z provozu vozidel a

e) administrativním a organizačním zajištěním činnosti komise fondu zábrany škod a zajištěním odborného posuzování žádostí o poskytnutí aktiv z fondu zábrany škod podle písmen c) a d) a kontroly jejich čerpání.

(2) Z aktiv ve fondu zábrany škod se v daném kalendářním roce poskytne

  1.   nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí, přičemž nejméně 20 % z této částky se poskytne jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí; tato částka se poskytuje

1. hasičskému záchrannému sboru k úhradě jeho nákladů podle odstavce 1 písm. a) a b) a

2. jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí k úhradě nákladů podle odstavce 1 písm. a),

b) nejméně 15 % dalším složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci programů podle odstavce 1 písm. c) a d) a

c) nejvýše 2 % k úhradě výdajů podle odstavce 1 písm. e).

(3) Příjemce aktiv z fondu zábrany škod poskytne komisi fondu zábrany škod na její žádost informace a doklady týkající se použití těchto aktiv a umožní jí provedení kontroly jejich použití. Nedoloží-li příjemce aktiv z fondu zábrany škod jejich použití nebo poruší-li účel jejich použití, vrátí je do fondu zábrany škod.

§ 75

Komise fondu zábrany škod

(1) Komise fondu zábrany škod je orgánem Kanceláře pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování aktiv ve fondu zábrany škod.

(2) Komise má 9 členů a je složena ze 2 členů, které jmenuje a odvolává generální ředitel hasičského záchranného sboru, z 1 člena, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident, z 1 člena, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra, z 1 člena, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, z 1 člena, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy, a ze 3 členů volených shromážděním členů. Komise fondu zábrany škod ze svých členů volí a odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost komise fondu zábrany škod řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Komise fondu zábrany škod je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů, a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(3) Výkon funkce člena komise fondu zábrany škod se považuje za překážku v práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu.

(4) Komise fondu zábrany škod

a) zpracovává návrh na rozdělení aktiv z fondu zábrany škod na následující kalendářní rok,

b) stanoví programy prevence škod z provozu vozidel,

c) stanoví kritéria hodnocení návrhů podle písmene a),

d) schvaluje vnitřní předpisy týkající se její činnosti,

e) předkládá správní radě návrh rozhodnutí o oprávnění výkonného ředitele v oblasti správy aktiv ve fondu zábrany škod a

f) provádí kontrolu čerpání aktiv ve fondu zábrany škod.

(5) Návrh podle odstavce 4 písm. a) předkládá komise fondu zábrany škod ke schválení správní radě. Správní rada si před schválením návrhu vyžádá stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy; k zaujetí stanoviska jim poskytne lhůtu nejméně 30 dní.

(6) Komise fondu zábrany škod zpracuje do 30. června zprávu o činnosti fondu zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zpráva obsahuje informace o činnosti komise fondu zábrany škod podle odstavce 4 a o použití aktiv z fondu zábrany škod v roce, za který se zpráva zpracovává.


 

Texty právních předpisů jsou k dispozici např. na Portálu veřejné správy. Dovolujeme si upozornit, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů, viz e-sbirka.cz.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout