Přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti fondu zábrany škod

Nejdůležitějším právním předpisem v oblasti fondu zábrany škod je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 23a a 23b tohoto zákona.

§ 23a: Fond zábrany škod

(1) Kancelář vytváří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel. Fond zábrany škod je tvořen z odvodů z přijatého pojistného podle odst. 2, z výnosů  z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků podle § 21 odst. 2 písm. g) za předcházející kalendářní rok a odvodu podle § 24c, v daném kalendářním roce. 

(2) Člen ČKP je povinen odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. Příspěvek do fondu zábrany škod je člen ČKP povinen platit Kanceláři ve čtvrtletních splátkách, přičemž splátka za 1. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatná do 30. dubna, za 2. čtvrtletí do 31. července, za 3. čtvrtletí do 31. října a za 4. čtvrtletí do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku.

(3) Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s:
 1. pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek Integrovaného záchranného systému a ostatních složek Integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
 2. úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
 3. realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu podle programových priorit schválených vládou,
 4. realizací programů podle § 23b odst. 4 písm. b),
 5. administrativním a organizačním zajištěním činnosti komise včetně zajištění odborného posuzování žádostí o poskytnutí prostředků z fondu zábrany škod podle písmene c) nebo d) a kontroly jejich čerpání podle § 23b odst. 4 písm. f).
(4) Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě nákladů podle odst. 3 písm. a) nebo b) v daném kalendářním roce poskytne nejméně 60 % Hasičskému záchrannému sboru a z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z prostředků fondu zábrany škod se dále  v daném kalendářním roce poskytne nejméně 15 % dalším složkám Integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci projektů a programů podle odstavce 3 písm. c) nebo d). Z prostředků fondu zábrany škod se v daném kalendářním roce k úhradě nákladů podle odstavce 3 písm. e) poskytnou nejvýše 2 %.

(5) Příjemce prostředků z fondu zábrany škod je povinen poskytnout komisi na její vyžádání veškeré informace a doklady týkající se použití finančních prostředků z tohoto fondu a umožnit jí provedení kontroly použití prostředků z fondu. V případě neprokázání použití těchto prostředků nebo porušení účelu jejich použití je příjemce povinen tyto prostředky vrátit do fondu zábrany škod.

(6) Pokud nebyly prostředky podle odst. 5 vráceny ve lhůtě stanovené komisí, je jejich příjemce povinen zaplatit úrok z prodlení a náklady spojené s jejich vymáháním. Prostředky nevrácené ve stanovené lhůtě vymáhá kancelář včetně úroku a s tím spojených nákladů.

§ 23b: Komise

(1) Zřizuje se komise jako orgán ČKP pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.

(2) Komise má 9 členů a je složena: ze dvou zástupců Hasičského záchranného sboru, které jmenuje a odvolává generální ředitel Hasičského záchranného sboru; z jednoho zástupce Policie ČR, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident; z jednoho zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra; z jednoho zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví; z jednoho zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy; a ze tří zástupců ČKP podle § 20 odst. 3 písm. h). Komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů, a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(3) Výkon funkce člena komise se posuzuje jako jiný úkon v obecném zájmu. Zaměstnavatel je povinen poskytnout členu komise k výkonu jeho činnosti pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

(4) Komise:
 1. zpracovává návrh na rozdělení prostředků z fondu zábrany škod na následující kalendářní rok,
 2. navrhuje programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel,
 3. stanoví kritéria hodnocení návrhů podle písm. a),
 4. schvaluje vnitřní předpisy týkající se činnosti komise,
 5. navrhuje správní radě rozsah působnosti výkonného ředitele v oblasti správy prostředků fondu zábrany škod, včetně předpisů podle § 21 odst. 2 písm. g),
 6. provádí kontrolu čerpání prostředků fondu zábrany škod.

(5) Návrh podle odst. 4 písm. a) předkládá komise správní radě, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu dopravy. Návrh je schválen, pokud k němu do 30 dnů ode dne jeho doručení kterýkoli  z orgánů podle věty první nevysloví nesouhlas z důvodu rozporu určení prostředků fondu zábrany škod s jeho určením podle tohoto zákona. V případě vyslovení nesouhlasu předloží komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení nesouhlasu upravený návrh. Pokud k upravenému návrhu vysloví souhlas alespoň dva z těchto orgánů, považuje se upravený návrh za schválený.

(6) Komise zpracuje do 30. června výroční zprávu fondu zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva musí být ověřena nezávislým auditorem a obsahuje informace o činnosti komise podle odst. 4 a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se finanční zpráva zpracovává. Náklady nezávislého auditora na ověření výroční zprávy jsou hrazeny z prostředků fondu zábrany škod.

 
Texty právních předpisů jsou k dispozici např. na Portálu veřejné správy. Dovolujeme si upozornit, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě Sbírky zákonů.